Referenties

Een aantal van de projecten waaraan Versbloed gewerkt heeft:

prikjeVoor de schoolbesturen van Delta en Fluvius heeft Versbloed een tweetal scholen begeleid in het SPIL/SEN traject. Uitgevoerd in 2017 en 2018.

prikjeVoor De Onderwijsspecialisten heeft Versbloed het 5 jaarlijkse ICT plan opgesteld. Uitgevoerd in 2017 en 2018. 

prikjeIn de gemeente Lingewaard is in samenwerking tussen de gemeente en de schoolbesturen van De Linge en De Onderwijsspecialisten expertise van het speciaal onderwijs ingebracht het reguliere basisonderwijs. Doelstelling is om leerkrachten te versterken om (gedrags)problemen bij kinderen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Versbloed heeft de stuurgroep- en de projectgroep begeleid in de opzet van dit project en heeft de schooldirecteuren ondersteund in de uitvoering. Uitgevoerd vanaf mei 2016 tot zomer 2017.

prikjeVersbloed heeft een onderzoek gedaan naar de werkdruk van de pedagogisch-psychologische dienst van Lichtenbeek en is met praktische adviezen gekomen om deze werkdruk te verminderen. Uitgevoerd in september en oktober 2016.

prikjeIn verband met de geplande fusie tussen De Ambelt Apeldoorn en De Onderwijsspecialisten moest kort voor de zomer van 2016 een locatieplan geschreven worden. Hierin presenteert De Ambelt Apeldoorn zich. Verder is op allerlei terreinen gekeken wat de krachtenbundeling aan meerwaarde met zich meebrengt. Denk hierbij aan de effecten voor leerlingen en personeel, alsmede aan de financiële gevolgen. Versbloed heeft ervoor gezorgd dat deze informatie in korte tijd verzameld werd en deze vervolgens verwerkt in een leesbaar rapport, dat als basis kan dienen voor besluitvorming bij belanghebbende partijen. Uitgevoerd in de periode juni-juli 2016.

prikjePer 1 januari 2017 hebben De Onderwijsspecialisten en De Brouwerij een personele unie gevormd en daarmee treden zijn als één organisatie naar buiten. Het document op basis waarvan het college van bestuur, de directie, de raden van toezicht en de medezeggenschap hun beslissing hebben genomen, is door Versbloed geschreven. Gedurende het schooljaar 2015-2016 heeft Versbloed beide organisaties hierin bijgestaan op het niveau van het college van bestuur & directie. Tevens zijn diverse samenwerkingstrajecten tussen beide organisaties opgezet, die concreet invulling aan de samenwerking hebben gegeven. Uitgevoerd vanaf september 2015.

prikjeIn 2015 is de huisvesting van alle scholen van De Onderwijsspecialisten doorgelicht. Tezamen met diverse externe specialisten (onder andere HEVO uit Den Bosch) is dit samengevat in een Strategisch Huisvestingsplan. Versbloed heeft hierin de huisvestingsinformatie vertaald naar een rapportage waarin de koppeling gelegd is tussen de onderwijsvisie van De Onderwijsspecialisten en de (gewenste) status van gebouwen. Uitgevoerd in oktober-november 2015.

prikje Het opzetten en begeleiden van het project de Talentenmixer voor Insula Dei Huize Kohlmann om bewoners te stimuleren om hun talenten weer te gaan gebruiken. De Talentenmixer draagt bij aan zelfstandig en zinvol ouder worden door de zelfredzaamheid van bewoners te vergroten en de onderlinge saamhorigheid te versterken. Het projectmanagement van de Talentenmixer is verzorgd door Versbloed. Het project is uitgewerkt in samenspraak met bewoners, mantelzorgers en medewerkers van Insula Dei. De pilot van de Talentenmixer heeft plaatsgevonden in oktober 2014 en de bevindingen worden ondergebracht in het Bureau Welzijn van Insula Dei Huize Kohlmann.

Professioneel projectmanagement gecombineerd met verfrissende ideeën
– Actief in de begeleiding en helder in aansturing
Barbara Versteegen, bestuurder Insula Dei Huize Kohlmann

prikje Het realiseren van een nieuw bedrijfsrestaurant voor de gemeente Montferland, in opdracht van De Onderwijsspecialisten. In dit project werken De Ziep – een school voor het voortgezet speciaal onderwijs – en Zozijn – een organisatie voor dagbesteding – samen om een professionele cateringdienst aan te bieden. Een heel mooi initiatief in economisch moeilijke tijden voor een doelgroep met afstand tot de arbeidsmarkt. Versbloed heeft het schrijven van het businessplan en de opstart van het project zakelijk begeleid en gecoördineerd. Sinds 1 april 2014 is het restaurant operationeel.

– Vertaalt problemen naar passende oplossingen
– Werkt klantgericht en is oprecht geïnteresseerd in onze school en visie
– Werkt snel en efficient en is altijd beschikbaar
– Straalt vertrouwen uit, luistert goed, is kritsch en ondernemend
Een zeer prettige en deskundige partner gedurende het gehele traject.
Margot Kleinpenning, directeur De Ziep

prikje Versbloed werkt samen met Gerrit Snijders van www.bijzonderetafel.nl en heeft op 11 mei 2014 in het bezoekerscentrum van Sonsbeek het evenement ‘Rond de tafel’ georganiseerd, waarin 3 maatschappelijke organisaties een tafel gebouwd hebben. Het bouwen van een tafel vergroot de teamgeest en de tafel dient als mooie en bruikbare herinnering.

prikjeHet opzetten van een project managementstructuur voor het cosmetische dermatologiecentrum van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem.

‘Versbloed heeft mij geholpen binnen de complexe overlegstructuren van het ziekenhuis het juiste spoor te vinden. Door goed te luisteren en  juiste analyse is in kort tijdsbestek de basis gelegd voor onze nieuwe poli cosmetische dermatologie.’

Prettige gesprekken, scherpe analyse, frisse blik, kordaat en slagvaardig
Erna Sybrandy, dermatoloog ziekenhuis Slingeland

 prikjeHet begeleiden van ondernemers in het organiseren van hun bedrijf, door zaken te structureren en samen met de ondernemer een heldere lijn naar de toekomst uit te zetten.