Voorwaarden

Algemene voorwaarden Versbloed

Versbloed betracht bij haar dienstverlening zorgvuldigheid naar allen die bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn. Zij verplicht zich tot geheimhouding met betrekking tot alle informatie die haar bekend is van de opdrachtgever, die niet uit algemene bron toegankelijk is.

Als Versbloed door overmacht verhinderd is, veroorzaakt door niet te beïnvloeden omstandigheden waardoor het nakomen van haar afspraken in redelijkheid niet verlangd kan worden,  zal Versbloed de opdrachtgever daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen. Opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding en Versbloed zal op een ander moment haar verplichtingen nakomen.

Bij het annuleren van de opdracht binnen tot twee weken voor de afgesproken startdatum zal 15% van de totaalprijs in rekening gebracht worden. Als de annulering korter dan twee weken voor de afgesproken startdatum plaatsvindt zal 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht worden. Bij opschorting of tussentijdse beëindiging gedurende een lopende opdracht heeft Versbloed recht op de betaling van de werkzaamheden die tot dan toe verricht zijn en een nader overeen te komen vergoeding voor de gederfde omzet.

Versbloed heeft een inspanningsverplichting en is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum verricht te zijn.

KvK nummer: 57339317